Cijfers

Mariahof en Scholtenhof hebben samen 118 erkende plaatsen voor verblijf.
Daarvan vallen er 18 onder het zorgzwaartepakket 3.
De overige 100 plaatsen zijn voor verblijf en behandeling voor zorgzwaartepakket 4 tot en met 6. Een derde deel bestaat uit somatische cliënten en twee derde deel wordt gevormd door psychogeriatrische cliënten.

De aanleuncomplexen De Beatrix, De Potskamp, De Grevinkhof en De Grevinkhof-Scholtendijk tellen gezamenlijk 150 woningen.

Ons ThuiszorgCentrumOldenzaal heeft 150 cliënten ThuisZorg-AWBZ en 200 cliënten Wmo-huishoudelijke hulp.

Zorgfederatie Oldenzaal heeft in totaal 325 medewerkers en 300 vrijwilligers

Het totale budget van onze organisatie bedraagt ongeveer 10 miljoen euro.

Meer informatie en preciezere kengetallen kunt u terugvinden in het directieverslag 2016.
Deze documenten zijn ook te vinden op jaarverslagenzorg.nl

Personeelssamenstelling

Zorgfederatie Oldenzaal werkt aan goede zorg op basis van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Een van onze ambities: Kwaliteit van leven sluit hierbij naadloos aan. Persoonsgerichte zorg, ruimte voor welbevinden, comfort bieden en veilige zorg zijn onze  uitgangspunten. Dit betekent onder meer dat wij onze betrokken en deskundige medewerkers mogelijkheden voor ontplooiing en uitbreiding van kennis bieden om de juiste mix van medewerkers te realiseren die aan de cliënt zorg en begeleiding verlenen. Onze personeelssamenstelling is uiteengezet in het document Personeelssamenstelling.